Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава

В
о
п
р
о
с
 о
 с
н
и
ж
е
н
и
и
 б
р
а
ч
н
о
г
о
 в
о
з
р
а
с
т
а
 р
а
с
с
м
а
т
р
и
в
а
е
т
с
я
 о
р
г
а
н Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
о
м
 м
е
с
т
н
о
г
о
 с
а
м
о
у
п
р
а
в
л
е
н
и
я
 п
о
 п
р
о
с
ь
б
е
 л
и
ц
, ж
е
л
а
ю
щ
и
х
 в
с
т
у
п
и Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
т
ь
 в
 б
р
а
к
.

Г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
а
я
 р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
я
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
я
 б
р
а
к Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
 л
и
ц
, к
о
т
о
р
ы
м
 с
н
и
ж
е
н
 б
р
а
ч
н
ы
й
 в
о
з
р
а
с
т
, о
с
у
щ
е
с
т
в
л
я
е
т
с
я
 н
а
 о
б
щ Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
и
х
 о
с
н
о
в
а
н
и
я
х
. В
с
т
у
п
л
е
н
и
е
 в
 б
р
а
к
 г
р
а
ж
д
а
н
и
н
а
 д
о
 д
о
с
т
и
ж
е
н
и Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
я
 и
м
 в
о
з
р
а
с
т
а
 в
о
с
е
м
н
а
д
ц
а
т
и
 л
е
т
 в
л
е
ч
е
т
 д
л
я
 н
е
г
о
 п
р
и
о
б
р
е
т
е Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
н
и
е
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
й
 д
е
е
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
и
 в
 п
о
л
н
о
м
 о
б
ъ
е
м
е
 и
 в
 с
л
у
ч
а
е
 р Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
с
т
о
р
ж
е
н
и
я
 б
р
а
к
а
 д
о
 д
о
с
т
и
ж
е
н
и
я
 с
о
в
е
р
ш
е
н
н
о
л
е
т
и
я
. О
д
н
а
к
о
 п Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
и
 п
р
и
з
н
а
н
и
и
 б
р
а
к
а
 н
е
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
ы
м
 с
у
д
 м
о
ж
е
т
 п
р
и
н
я
т
ь
 р
е Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ш
е
н
и
е
 о
б
 у
т
р
а
т
е
 с
о
в
е
р
ш
е
н
н
о
л
е
т
н
и
м
 с
у
п
р
у
г
о
м
 п
о
л
н
о
й
 д
е
е
с
п
о
с
о Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
б
н
о
с
т
и
 с
 м
о
м
е
н
т
а
, о
п
р
е
д
е
л
я
е
м
о
г
о
 с
у
д
о
м
.

С
у
щ
е
с
т
в
у
е
т
 н
е
 м
а
л
о
 з Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
о
е
 у
с
л
о
в
и
е
 т
а
к
о
в
ы
м
 н
е
 я
в
л
я
ю
щ
е
е
с
я
. К
о
т
о
р
о
е
 с
о Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
г
л
а
с
н
о
 с
т
.15 С
К
 Р
Ф
 м
е
д
и
ц
и
н
с
к
о
е
 о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
е
 л
и
ц
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
а
к
, п
р
о
в
о
д
и
т
с
я
 т
о
л
ь
к
о
 п
о
 и
х
 с
о
г
л
а
с
и
ю
 и
 к
 у
с
л
о
в
и
я
м
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 б
р
а
к
а
 н
е
 о
т
н
о
с
и
т
с
я
. Р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы
 о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
я
 л
и
ц
а
, ж
е
л
а
ю Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
щ
е
г
о
 з
а
к
л
ю
ч
и
т
ь
 б
р
а
к
, с
о
с
т
а
в
л
я
ю
т
 м
е
д
и
ц
и
н
с
к
у
ю
 т
а
й
н
у
 и
 м
о
г
у
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 б
ы
т
ь
 с
о
о
б
щ
е
н
ы
 д
р
у
г
о
м
у
 л
и
ц
у
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
е
м
у
 в
 б
р
а
к
, т
о
л
ь
к
о
 с
 с
о
г Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
л
а
с
и
я
 п
р
о
ш
е
д
ш
е
г
о
 о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
е
.

Э
т
о
 п
р
а
в
и
л
о
 п
р
и
м
е
н
я
е
т
с
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 и
 в
 с
л
у
ч
а
е
 о
б
н
а
р
у
ж
е
н
и
я
 у
 о
б
с
л
е
д
у
е
м
о
г
о
 л
и
ц
а
 в
е
н
е
р
и
ч
е
с
к
о
г
о Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 з
а
б
о
л
е
в
а
н
и
я
 и
л
и
 В
И
Ч
-и
н
ф
е
к
ц
и
и
. С
о
к
р
ы
т
и
е
 э
т
и
х
 з
а
б
о
л
е
в
а
н
и
й
 я
в
л
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
е
т
с
я
 о
с
н
о
в
а
н
и
е
м
 д
л
я
 о
б
р
а
щ
е
н
и
я
 о
д
н
о
г
о
 и
з
 с
у
п
р
у
г
о
в
 в
 с
у
д
 с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 т
р
е
б
о
в
а
н
и
е
м
 о
 п
р
и
з
н
а
н
и
и
 б
р
а
к
а
 н
е
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
ы
м
.[31]

О
р
г
а
н
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
м
и
, п
р
о
в
о
д
я
щ
и
м
и
 б
е
с
п
л
а
т
н
о
е
 м
е
д
и
ц
и
н
с
к
о
е
 о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
е
, а
 т
а
к Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ж
е
 к
о
н
с
у
л
ь
т
а
ц
и
и
 п
о
 м
е
д
и
к
о
-г
е
н
е
т
и
ч
е
с
к
и
м
 в
о
п
р
о
с
а
м
 п
л
а
н
и
р Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
о
в
а
н
и
я
 с
е
м
ь
и
, я
в
л
я
е
т
с
я
 у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
я
 г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
о
й
 и
 м
у
н
и
ц Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
и
п
а
л
ь
н
о
й
 с
и
с
т
е
м
ы
 з
д
р
а
в
о
о
х
р
а
н
е
н
и
я
 п
о
 м
е
с
т
у
 ж
и
т
е
л
ь
с
т
в
а
 в
с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
.[32]

В
 Р
о
с
с
и
и
 п
р
и
з
н
а
е
т
с
я
 т
о
л
ь
к
о
 б
р
а
к
, з
а
к
л
ю
ч
е
н
н
ы
й Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 в
 о
р
г
а
н
а
х
 з
а
г
с
а
. Ф
е
д
е
р
а
л
ь
н
ы
м
 з
а
к
о
н
о
м
 «О
б
 а
к
т
а
х
 г
р
а
ж
д
а
н
с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
к
о
г
о
 с
о
с
т
о
я
н
и
я
»[33] о
п
р
е
д
е
л
е
н
ы
 о
р
г
а
н
ы
, о
с
у
щ
е
с
т
в
л
я
ю
щ
и
е
 р
е
г
и
с
т
р
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ц
и
ю
 а
к
т
о
в
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 с
о
с
т
о
я
н
и
я
, п
о
р
я
д
о
к
 р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
и
 э
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
и
х
 а
к
т
о
в
, п
о
л
н
о
м
о
ч
и
я
 к
о
н
с
у
л
о
в
 з
а
 п
р
е
д
е
л
а
м
и
 т
е
р
р
и
т
о
р
и
и
 Р Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
Ф
 н
а
 г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
у
ю
 р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
ю
 а
к
т
о
в
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 с
о
с
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
о
я
н
и
я
.

В
с
т
у
п
а
ю
щ
и
е
 в
 б
р
а
к
 в
 о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
о
м
 п
о
р
я
д
к
е
 п
р
е
д
у
п
р
е
ж Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
д
а
ю
т
с
я
 о
б
 о
т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о
с
т
и
 з
а
 с
о
к
р
ы
т
и
е
 о
б
с
т
о
я
т
е
л
ь
с
т
в
, п
р
е
п Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
я
т
с
т
в
у
ю
щ
и
х
 в
с
т
у
п
л
е
н
и
ю
 в
 б
р
а
к
.

Л
и
ц
а
, с
о
с
т
о
я
в
ш
и
е
 р
а
н
е
е
 в
 з
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
е
г
и
с
т
р
и
р
о
в
а
н
н
о
м
 б
р
а
к
е
, д
о
л
ж
н
ы
 п
р
и
 п
о
д
а
ч
е
 з
а
я
в
л
е
н
и
я
 п
р
е
д
ъ
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
в
и
т
ь
 о
р
г
а
н
у
 з
а
г
с
а
 д
о
к
у
м
е
н
т
, п
о
д
т
в
е
р
ж
д
а
ю
щ
и
й
 п
р
е
к
р
а
щ
е
н
и
е
 п Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
е
ж
н
е
г
о
 б
р
а
к
а
. Э
т
о
 м
о
ж
е
т
 б
ы
т
ь
 с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
т
в
о
 о
 р
а
с
т
о
р
ж
е
н
и Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
и
 б
р
а
к
а
 (п
р
и
 о
т
с
у
т
с
т
в
и
и
 в
 д
о
к
у
м
е
н
т
е
, у
д
о
с
т
о
в
е
р
я
ю
щ
е
м
 л
и
ч
н
о
с
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ь
, ш
т
а
м
п
а
 о
 р
а
с
т
о
р
ж
е
н
и
и
 б
р
а
к
а
), с
в
и
д
е
т
е
л
ь
с
т
в
о
 о
 с
м
е
р
т
и
 с
у
п
р
у Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
г
а
 л
и
б
о
 р
е
ш
е
н
и
е
 с
у
д
а
 о
 п
р
и
з
н
а
н
и
и
 б
р
а
к
а
 н
е
д
е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
ы
м Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
.

З
а
я
в
л
е
н
и
е
 о
 в
с
т
у
п
л
е
н
и
и
 в
 б
р
а
к
 д
о
л
ж
н
о
 б
ы
т
ь
 с
о
с
т
а
в
л
е
н
о
 н
а
 б
л Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
н
к
е
 у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
о
й
 ф
о
р
м
ы
. В
 с
л
у
ч
а
е
 о
т
с
у
т
с
т
в
и
я
 т
а
к
о
г
о
 б
л
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
н
к
а
 в
 т
е
к
с
т
е
 з
а
я
в
л
е
н
и
я
 п
р
о
и
з
в
о
л
ь
н
о
й
 ф
о
р
м
ы
 д
о
л
ж
н
ы
 с
о
д
е
р
ж
а
т
ь
с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
я
 в
с
е
 с
в
е
д
е
н
и
я
, п
р
е
д
у
с
м
о
т
р
е
н
н
ы
е
 в
 б
л
а
н
к
е
. П
р
и
 н
а
л
и
ч
и
и
 к
о
м Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
п
ь
ю
т
е
р
н
о
й
 р
а
с
п
е
ч
а
т
к
и
 з
а
я
в
л
е
н
и
е
 д
о
л
ж
н
о
 б
ы
т
ь
 п
р
о
ч
и
т
а
н
о
, в
ы
в
е Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
е
н
о
 и
 п
о
д
п
и
с
а
н
о
 в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
м
и
 в
 б
р
а
к
.

З
а
я
в
л
е
н
и
е
 н
а
 р
е
г
и
с
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
а
ц
и
ю
 б
р
а
к
а
 п
о
 в
ы
б
о
р
у
 л
и
ц
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
, м
о
ж
е
т
 б
ы
т
ь
 п
о
д Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
н
о
 в
 л
ю
б
о
й
 о
р
г
а
н
 з
а
п
и
с
и
 а
к
т
о
в
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 с
о
с
т
о
я
н
и
я
 н
а
 т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
е
р
р
и
т
о
р
и
и
 Р
о
с
с
и
й
с
к
о
й
 Ф
е
д
е
р
а
ц
и
и
.

В
 с
о
в
м
е
с
т
н
о
м
 з
а
я
в
л
е
н
и
и
 д
о Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
л
ж
н
ы
 б
ы
т
ь
 п
о
д
т
в
е
р
ж
д
е
н
ы
 в
з
а
и
м
н
о
е
 д
о
б
р
о
в
о
л
ь
н
о
е
 с
о
г
л
а
с
и
е
 н
а
 з Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
к
л
ю
ч
е
н
и
е
 б
р
а
к
а
, а
 т
а
к
ж
е
 о
т
с
у
т
с
т
в
и
е
 о
б
с
т
о
я
т
е
л
ь
с
т
в
, п
р
е
п
я
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
с
т
в
у
ю
щ
и
х
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
ю
 б
р
а
к
а
. В
 с
о
в
м
е
с
т
н
о
м
 з
а
я
в
л
е
н
и
и
 о
 з
а
к Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
л
ю
ч
е
н
и
и
 б
р
а
к
а
 т
а
к
ж
е
 д
о
л
ж
н
ы
 б
ы
т
ь
 у
к
а
з
а
н
ы
 с
л
е
д
у
ю
щ
и
е
 с
в
е
д
е
н
и
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
:

- ф
а
м
и
л
и
я
, и
м
я
, о
т
ч
е
с
т
в
о
, д
а
т
а
 и
 м
е
с
т
о
 р
о
ж
д
е
н
и
я
, в
о
з
р
а
с
т
 н
а
 д Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
е
н
ь
 г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
о
й
 р
е
г
и
с
т
р
а
ц
и
и
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
я
 б
р
а
к
а
, г
р
а
ж
д
а
н Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
с
т
в
о
, н
а
ц
и
о
н
а
л
ь
н
о
с
т
ь
 (у
к
а
з
ы
в
а
е
т
с
я
 п
о
 ж
е
л
а
н
и
ю
 л
и
ц
, в
с
т
у
п
а
ю Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
), м
е
с
т
о
 ж
и
т
е
л
ь
с
т
в
а
 к
а
ж
д
о
г
о
 и
з
 л
и
ц
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
а
к
;

- ф
а
м
и
л
и
и
, к
о
т
о
р
ы
е
 и
з
б
и
р
а
ю
т
 л
и
ц
а
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
е
 в
 б
р
а
к
;

- р
е
к
в
и
з
и
т
ы Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 д
о
к
у
м
е
н
т
о
в
, у
д
о
с
т
о
в
е
р
я
ю
щ
и
х
 л
и
ч
н
о
с
т
и
 в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
к
.

Л
и
ц
а
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
е
 в
 б
р
а
к
, п
о
д
п
и
с
ы
в
а
ю
т
 с
о
в
м
е
с
т
н
о
е
 з
а
я
в
л
е
н
и
е Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 о
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
и
 б
р
а
к
а
 и
 у
к
а
з
ы
в
а
ю
т
 д
а
т
у
 е
г
о
 с
о
с
т
а
в
л
е
н
и
я
.

О
д
н
о
в Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
е
м
е
н
н
о
 с
 п
о
д
а
ч
е
й
 с
о
в
м
е
с
т
н
о
г
о
 з
а
я
в
л
е
н
и
я
 о
 з
а
к
л
ю
ч
е
н
и
и
 б
р
а Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
к
а
 н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
 п
р
е
д
ъ
я
в
и
т
ь
:

- д
о
к
у
м
е
н
т
ы
, у
д
о
с
т
о
в
е
р
я
ю
щ
и
е
 л
и
ч Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
н
о
с
т
и
 в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
;

- д
о
к
у
м
е
н
т
, п
о
д
т
в
е
р
ж
д
а
ю
щ
и
й
 п
р
е
к
р
а
щ
е
н Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
и
е
 п
р
е
д
ы
д
у
щ
е
г
о
 б
р
а
к
а
, в
 с
л
у
ч
а
е
 е
с
л
и
 л
и
ц
о
 (л
и
ц
а
) с
о
с
т
о
я
л
о
 в
 б Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
а
к
е
 р
а
н
е
е
;

- р
а
з
р
е
ш
е
н
и
е
 н
а
 в
с
т
у
п
л
е
н
и
е
 в
 б
р
а
к
 д
о
 д
о
с
т
и
ж
е
н
и
я
 б Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
р
а
ч
н
о
г
о
 в
о
з
р
а
с
т
а
 (п
у
н
к
т
 2 с
т
а
т
ь
и
 13 С
К
 Р
Ф
), в
 с
л
у
ч
а
е
 е
с
л
и
 л
и
ц
о
 (л
и
ц
а
), в
с
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
у
п
а
ю
щ
е
е
 в
 б
р
а
к
, я
в
л
я
е
т
с
я
 н
е
с
о
в
е
р
ш
е
н
н
о
л
е
т
н
и
м
.

В
 с
л
у
ч
а
е
 е
с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
л
и
 о
д
н
о
 и
з
 л
и
ц
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
, н
е
 и
м
е
е
т
 в
о
з
м
о
ж
н
о
с
т
и
 я
в
и
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ь
с
я
 в
 о
р
г
а
н
 з
а
п
и
с
и
 а
к
т
о
в
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 с
о
с
т
о
я
н
и
я
 д
л
я
 п
о
д
а
ч
и
 с Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
о
в
м
е
с
т
н
о
г
о
 з
а
я
в
л
е
н
и
я
 (о
т
д
а
л
е
н
н
о
с
т
ь
 п
р
о
ж
и
в
а
н
и
я
 д
р
у
г
 о
т Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
 д
р
у
г
а
, б
о
л
е
з
н
ь
, н
а
х
о
ж
д
е
н
и
е
 о
д
н
о
г
о
 и
з
 л
и
ц
 в
 м
е
с
т
а
х
 л
и
ш
е
н
и
я
 с
в
о Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
б
о
д
ы
, п
р
о
х
о
ж
д
е
н
и
е
 в
о
е
н
н
о
й
 с
л
у
ж
б
ы
 и
 т
.п
.), в
о
л
е
и
з
ъ
я
в
л
е
н
и
е
 л
и
ц Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
, в
с
т
у
п
а
ю
щ
и
х
 в
 б
р
а
к
, м
о
ж
е
т
 б
ы
т
ь
 о
ф
о
р
м
л
е
н
о
 о
т
д
е
л
ь
н
ы
м
и
 з
а
я
в
л
е
н
и
я Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
м
и
. П
о
д
п
и
с
ь
 з
а
я
в
л
е
н
и
я
 л
и
ц
а
, н
е
 и
м
е
ю
щ
е
г
о
 в
о
з
м
о
ж
н
о
с
т
и
 я
в
и
т
ь Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
с
я
 в
 о
р
г
а
н
 з
а
п
и
с
и
 а
к
т
о
в
 г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 с
о
с
т
о
я
н
и
я
, д
о
л
ж
н
а
 б Глава I. ПОНЯТИЕ БРАКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 7 глава
ы
т
ь
 н
о
т
а
р
и
а
л
ь
н
о
 у
д
о
с
т
о
в
е
р
е
н
а
.[34]


glava-ii-drevnejshaya-istoriya-prava-sobstvennosti-i-grazhdanskogo-oborota-grazhdanskoe-pravo-drevnego-rima.html
glava-ii-duhovnoe-naputstvie-yaroslav-gashek-pohozhdeniya-bravogo-soldata-shvejka-yaroslav-gashek-pohozhdeniya-bravogo.html
glava-ii-e-v-tarle-nashestvie-napoleona-na-rossiyu.html